Can you decipher the word VAAATR?

Translation of "van haben" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
of news

proposals

Offline, send van report uitgesteld.
Deze standards apply to the basis in front of the opzetten van report in a gestandaardiseerde taal.
These standards serve as the basis for the creation of news in a standardized language.
De volking is op grond van report in de media zeer sterk verontrust.
The population is through Reports very worried in the media.
Tegelijkertijd wijzen valley van report op de ernstige tekortkomingen, verduistering en corruptie in de distributie van internationale steun.
At the same time proved the numerous Reports Inadequacies, embezzlement and corruption in the distribution of international aid.
Luchtverkeersleiders need to invest explicitly de ontvangst van report van luchtvaartuigen notify the niet-goedgekeurde RVSM status.
Air traffic controllers have the reception of messages of aircraft reporting the unapproved RVSM status to be expressly confirmed.
According to what deze kwestie ook het voorwerp van report those in Portugal op 24.12.2003 en 2.1.2004 in het dagblad Público are published.
Subsequently, the case was also the subject of messagespublished in Portugal on December 24th, 2003 and on January 2nd, 2004 in the newspaper O Público.
T2S used for services from a T2S network service provider voor het uitwisselen van report.
For an exchange of news the services of a T2S network service provider are used in T2S.
Ik voel de leegte van report the me bestoken, zeggen me te consumeren.
I feel the emptiness myself of news bombed telling me to consume.
Here is a schema dat het proces laat zien voor het versleutelen en ontsleutelen van report.
Here is a diagram that simplifies the process of encrypting and decrypting of news shows.
Type en stroom van report voor opnames van contanten
Type en stroom van report voor deponeringen van contanten
Type en stroom van report for overdrachten van grote partijen bank bills
Bezorgde kiezers hebben contact with my opgenomen naar aanleiding van report over marteling van de heer Walter Cubas Baltazar tijdens zijn detentie.
Concerned citizens of my constituency contacted me after Reports alleging that Walter Cubas Baltazar was tortured while in custody.
internetvaardigheden voor het plaatsen van report in chatrooms, nieuwsgroepen of an on-linediscussieforum;
Internet knowledge that the dispatch of news in chat rooms or online discussion forums
Dat zal our doeltreffendheid alleen maar enlarged en we zullen he waarschijnlijk beter door geaccepteerd been bij de plaatselijke bevolking, zoals uit valley van report blijkt.
That will only help make us more effective and will be what many Reports suggest, probably mean that the populations are more willing to accept us.
De ondersteuning van report volgens ISO 11992-2: 2003, including Amd.:2007, voor het trekkende voertuig, respectievelijk de aanhangwagen is described in bijlage 16.
Annex 16 of this regulation contains information on the support defined in the standard ISO 11992-2: 2003 including the amendment Amd.:2007 of news for the towing vehicle and possibly for the trailer.
In het kader van het EMMA-project zijn he gestandaardiseerde symbols for meteorological waarschuwingen ontwikkeld en deze can be used for de weergave van report op het ECDIS-scherm voor de binnenvaart.
Within the framework of EMMA, standardized symbols for weather warnings were developed for the display of messages can be used on the Inland ECDIS screen.
De Commissie is waarschijnlijk op de hoogte van report dat Israël aan de Verenigde Naties meer dan 10 miljoen dollar moet betalen ter compensatie van schade die is tijdens de oorlog in de Gazastrook.
The Commission will receive the Reports known that Israel would pay the United Nations over $ 10 million in compensation for the damage caused in the Gaza Strip during the war.
Is de Europese Raad op de hoogte van report van Amnesty International inzake twee Guatemalaanse meisjes, Sonia Esmeralda Gomez Guevara en Carmen Velasquez?
Are to the European Council Reports known from Amnesty International about two Guatemalan girls, Sonia Esmeralda Gomez Guevara and Carmen Velasquez?
voorzien in directe of indirecte aflezing van report, waarbij de parameters in het dataveld been given in de juiste tijdsvolgorde; en
a direct or indirect readout of news enable, the parameters in the data field must be displayed in the correct order in terms of time; and
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 178. Exact: 178. Elapsed time: 116 ms.

uitwisseling van report
Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.